Sp و sf و se وsd و ss

و حیحص درکراک یارب ییامد بسانم ی هدودحم رد هراوهام یاه متسیس یوقلح یترارح هلول،هلاقم نیا رد. مهمترين ويژگي ( در مقايسه با كليدهاي روغني و گازي )كه موجب پيشرفت ﻲﻠﺿﺎﻔﺗ و ﻞﻴﺴﻧاﺮﻔﻳد تﻻدﺎﻌﻣ

2022-12-01
    وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت و إليه أنيب
  1. تفاوت سرویس های MMS,SMS,USSDچیست؟
  2. be free to read